Porozumienie o współpracy z uczelnią wyższą - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Porozumienie o współpracy z uczelnią wyższą

Porozumienie o współpracy szkoleniowej podpisali w słupskiej Szkole Policji: Komendant insp. Jacek Gil i Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku dr hab. Jan Wiśniewski, prof. WSB. Porozumienie mówi między innymi o wspólnych działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na Pomorzu.

Podpisane porozumienie mówi także o wymianie informacji w zakresie treści programowych szkolenia zawodowego podstawowego policjantów, które są realizowane na studiach wyższych przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Uczelnia zawarła w 2014 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia właśnie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - pozwala to absolwentom, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, przejście szkolenia zawodowego podstawowego w zmniejszonym wymiarze godzin dydaktycznych.

W podpisanym przez Komendanta i Rektora dokumencie mowa jest także o wymianie doświadczeń z zakresu treści merytorycznych oraz metodyki nauczania, a korzystanie z zasobów bibliotecznych na zasadach uprzednio uzgodnionych przez obydwie strony. W porozumieniu znalazł się także zapis o podejmowaniu działań zmierzających do integracji środowisk naukowych obu instytucji.