Deklaracja dostępności

Szkoła Policji w Słupsku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Szkoły Policji w Słupsku

Data publikacji strony internetowej: 2000-09-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1.  Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. Niektóre materiały audiowizualne zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 22-09-2020 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 98,24 procent.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Kozłowski, piotr.kozlowski@spslupsk.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 74 37 369. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Policji w Słupsku nie jest przystosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Przy wejściu do Szkoły Policji gółówną bramą od strony ulicy Kilińskiego 42 znajduje się strefa kontroli, w której należy okazać dokument potwierdzający tożsamość.

Szkoła Policji w Słupsku nie posiada zatrudnuinych tłumaczy języka migowego.

Budynki administracyjne nie są wyposażone w podjazdy oraz windy dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Strefa kaontroli przy głównej bramie wjazdowej nie jest wyposażona w stanowisko komputerowe z możliwością dostępu do tłumacza języka migowego w systemie on-line.

Przyjęcie osoby ze szczególnymi potrzebami

Przyjęcie osoby ze szczególnymi potrzebami jest możliwe po wcześniejszym kontakcie mailowym z Kancelarią Jawną Szkoły Policji. Wnioski z tym związane prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony