Rzecznicy dyscyplinarni w terenie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Rzecznicy dyscyplinarni w terenie

Zakończyły się kolejne edycje specjalistycznych kursów dla rzeczników dyscyplinarnych, w której udział wzięło ponad funkcjonariuszy Policji z jednostek terenowych Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie i Wrocławiu. W kursie uczestniczyli również policjanci z Komendy Stołecznej i Centralnego Biura Śledczego Policji.

W szkoleniu udział wzięli policjanci, którzy już są rzecznikami dyscyplinarnymi oraz funkcjonariusze przewidziani do tych funkcji. W trakcie zajęć uczestnicy doskonalili swoją wiedzę z zakresu pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego. Przez pierwsze dwa dni - w części teoretycznej, uczestnicy kursu zapoznawali się z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Policji, odpowiedzialnością karną, przepisami dotyczącymi zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych oraz zwolnienia ze służby. Analizowano również przebieg czynności wyjaśniających, czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym oraz przebieg postępowania odwoławczego.

 

W kolejnych dniach - w części praktycznej, słuchacze dokonali analizy akt postępowań dyscyplinarnych pod kątem komplementarności czynności dowodowych raz ewentualnych błędów i uchybień. Następnie, na podstawie przygotowanych założeń, w grupach opracowywali treść zarzutu wraz z kwalifikacją prawną oraz sporządzali projekty: postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, sprawozdania z postępowania dyscyplinarnego i  orzeczenia. Zdobytą wiedzę teraz wykorzystywać będą w codziennej służbie.