Rzecznicy dyscyplinarni - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Rzecznicy dyscyplinarni

Zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscyplinarnych, w której udział wzięło 19 funkcjonariuszy Policji z jednostek terenowych Komend Wojewódzkich Policji w Szczecinie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Łodzi, Opolu, którzy doskonalili swoją wiedzę z zakresu pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego. Każdy policjant w trakcie pełnienia służby ponosi odpowiedzialność karną, dyscyplinarną i majątkową - kwestiami z tym związanymi zajmują się między innymi rzecznicy dyscyplinarni.

W szkoleniu udział wzięli policjanci, którzy są rzecznikami dyscyplinarnymi jak i ci co  są przewidziani do tej funkcji. Celem tego szkolenia jest usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Przez pierwsze dwa dni - w części teoretycznej, uczestnicy kursu zapoznawali się z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Policji, odpowiedzialnością karną, przepisami dotyczącymi zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych oraz zwolnienia ze służby. Poznali przebieg czynności wyjaśniających, czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym oraz postępowanie odwoławcze.

W kolejnych dniach kursu - w części praktycznej, słuchacze dokonali analizy akt postępowań dyscyplinarnych pod kątem komplementarności czynności dowodowych oraz ewentualnych błędów i uchybień. Następnie na  podstawie przygotowanych założeń, sporządzali treść zarzutu i kwalifikacje prawne oraz sporządzali projekty postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, sprawozdanie z postępowania dyscyplinarnego oraz projekt orzeczenia.
Staż służby uczestników kursu wynosił od 10 do 25 lat.