Postępowania - Szkoła Policji w Słupsku

Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-2/18 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7 45453000-7 45100000-8 45400000-1 45300000-0 45331000-6 45320000-6 45310000-3 15.06.2018
Wykonanie przebudowy budynku koszarowo-administracyjnego Szkoły Policji w Słupsku przy ul Kościuszki 1a wraz z adaptacją pomieszczeń przyziemia na sale do symulacji interwencji policyjnych.
02.07.2018 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-1/18 poniżej 144.000 euro 90500000–2 90511000–2 90512000–9 90533000–2 25.05.2018
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Szkoły Policji w Słupsku.
07.06.2018 09:00 przetarg nieograniczony

Wybierz Strony