Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Podstawy prawne.

Zasady postępowania w sprawie skarg i wniosków regulują: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98, poz. 1071) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46).

Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.

Zgodnie z art. 221 § 1 k.p.a. prawo do składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych przysługuje każdemu.

Tryb wnoszenia skarg i wniosków.

Skargę lub wniosek można wnieść pisemnie, ustnie do protokołu, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej a także telefonicznie. W przypadku skargi telefonicznej konieczne jest osobiste zgłoszenie skarżącego w celu złożenia skargi w odpowiedniej formie lub przesłanie skargi na piśmie.

Skarga lub wniosek, aby były rozpatrzone, powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego. Skargi lub wnioski mające cechy anonimu nie podlegają rozpatrzeniu w trybie postępowania skargowego.

W przypadku skierowania skargi lub wniosku do niewłaściwego organu, organ ten jest zobowiązany do:

  • niezwłocznego przekazania (nie później niż w terminie 7 dni) skargi lub wniosku właściwemu organowi i równoczesnego powiadomienia o tym skarżącego (wnioskodawcy), bądź
  • wskazania skarżącemu (wnioskodawcy) organu właściwego do rozpatrzenia skargi lub wniosku.

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, po wyjaśnieniu sprawy, ma obowiązek powiadomić wnoszącego skargę o sposobie jej załatwienia.

Zawiadomienie powinno zawierać nazwę organu od którego pochodzi, imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do rozpoznania skargi oraz wskazanie sposobu jej załatwienia.

Skargi  i wnioski w Szkole Policji w Słupsku przyjmuje Komendant Szkoły oraz jego Zastępcy, w poniedziałki w godz. 13:30 do 17:00.

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Powrót na górę strony