Pełnomocnik Komendanta do spraw Ochrony Praw Człowieka - Działalność - Szkoła Policji w Słupsku

Działalność

Pełnomocnik Komendanta do spraw Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Słupsku ds. Ochrony Praw Człowieka zaprasza do kontaktu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:15 - 15:15.

podinsp. Dorota Trzaskuś
PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA SZKOŁY
DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

podinsp. Dorota Trzaskuś

tel. 598 417 347
sieć MSW 74 37 347
e-mail: dorota.trzaskus@spslupsk.policja.gov.pl

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w 2018 roku (pobierz .PDF)

Raport dla rządu Rzeczpospolitej Polskiej z wizyty Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nielidzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu - CPT (pobierz .PDF)

Sprawozdanie władz polskich dla Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nielidzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu - CPT (pobierz .PDF)

Raport alternatywny Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie VII Sprawozdania Okresowego Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania obejmującego okres od 15 października 2011 r. do 15 września 2017 r. (pobierz .PDF)

 

 

 

Na stronie:

Dyskryminacja i mobbing - konsultacje, pomoc

Jeżeli uważasz, że jesteś osobą dotkniętą mobbingiem lub dyskryminacją w miejscu pełnienia służby lub pracy, możesz zgłosić się na osobiste konsultacje do Pełnomocnika Komendanta Szkoły Policji w Słupsku ds. Ochrony Praw Człowieka lub Psychologa Szkoły.

Konsultacje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach uzgodnionych wcześniej telefonicznie. Porady dotyczą omówienia procedur antymobbingowych oraz antydyskryminacyjnych obowiązujących w Szkole Policji.

^ początek strony

Handel ludźmi

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Na skutek nowelizacji Kodeksu karnego, dokonanej ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 98, poz. 626), która weszła w życie w dniu 8 września 2010 roku, do Kodeksu karnego została wprowadzona definicja legalna handlu ludźmi. Za handel ludźmi mogą być uznane wyłącznie czynności sprawcze wskazane wprost w art. 115 § 22 K.k., t.j.:

 • werbowanie (nakłanianie, zjednywanie, zaciąganie),
 • transport (przemieszczanie, przewożenie z zastosowaniem środków komunikacji),
 • dostarczanie (umieszczanie w innym miejscu),
 • przekazywanie (powierzanie, dawanie w celu dysponowania),
 • przechowywanie (zatrzymywanie w jednym miejscu, przetrzymywanie w ukryciu),
 • lub przyjmowanie osoby (zatrzymywanie przekazanej osoby).

Istotnym jest przy tym, że w celu wypełnienia znamion przestępstwa handlu ludźmi, wymienione wyżej czynności powinny zostać zrealizowane z zastosowaniem:

 • przemocy lub groźby bezprawnej,
 • uprowadzenia,
 • podstępu,
 • wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
 • nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
 • udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą.

Niezbędnym elementem w przypadku zakwalifikowania czynu jako wypełniającego znamiona przestępstwa handlu ludźmi jest również podjęcie określonego działania przez sprawcę w celu wykorzystania innej osoby, nawet za jej zgodą w różnych formach seksualnego wykorzystania (w tym w pornografii i w prostytucji), w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie oraz wszelkich innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Należy podkreślić przy tym, że jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte wyżej wymienione metody lub środki.

Przestępstwo handlu ludźmi jest w Polsce zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 189a Kodeksu karnego), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5). Źródło.

^ początek strony

Program "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami"

W ramach programu "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami" Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA i Fundacja Autonomia uzyskały prawa do dystrybucji trzech filmów edukacyjnych - filmy zostały przetłumaczone, a kopie wyposażone w polskie napisy. Są to: Niebieskoocy, Maska twardziela, Delikatnie nas zabijają. Na realizację projektu edukacyjnego z wykorzystaniem projekcji filmowych otrzymał zgodę również Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Słupsku ds. Ochrony Praw Człowieka.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszę o kontakt e-mailowy.

Opisy filmów   (więcej...)

imageJest to film ważny, bo: „niewiele - albo wcale - jest rzeczy o męskości i dla mężczyzn. Pokazuje [...] jak wszechobecne są media w naszym życiu; pokazuje presje przynależności do danej płci, mechanizm agresji jest analizowany wielowątkowo; pomaga młodym mężczyznom zrozumieć zmiany społeczne i role płciowe; pozwala im dostrzec dodatkowe aspekty gender, lepiej zrozumieć, jak to działa, inaczej postrzegają też rolę mediów w kreowaniu i podtrzymywaniu stereotypów płci kulturowej. Stawia ich również przed pytaniem o wyobrażenia własnej roli płciowej (gender)."

image

"Film pobudza do refleksji i dyskusji. Wywołuje reakcje zdziwienia i zaskoczenie, szczególnie wśród dziewcząt. W sposób jednoznaczny i sugestywny demaskuje manipulacyjny charakter reklam i pokazuje prawdę o instrumentalnym traktowaniu kobiet i lansowaniu nierealnego, nieosiągalnego wzorca kobiecości".
„Film świetnie pokazał jak na przestrzeni lat kobieta w "niewinny" i delikatny sposób była infantylizowana, ogłupiana i ćwiartowana, a później sprzedawana w pięknym i pachnącym opakowaniu... Zwraca uwagę na z pozoru niewinne zachowania, obrazy, komentarze, które stanowią przemoc, tylko że stosowaną w białych rękawiczkach".

imageFilm „doskonale pokazuje specyfikę wykluczenia, powstawanie i działanie mechanizmu dyskryminacji". Obraz ten „pokazuje nie tylko rasizm, ale dotyczy innych przesłanek dyskryminacji", można w nim znaleźć „analogię do sytuacji Romów w Polsce". 

^ początek strony

ŻYWA BIBLIOTEKA

imageW słupskiej Szkole Policji powstała Żywa Biblioteka. To pionierskie przedsięwzięcie wśród polskich policyjnych szkół a także wśród placówek kultury na Pomorzu Środkowym. Żywa Biblioteka jest to projekt, który ma na celu promocję idei tolerancji i różnorodności. Całość zorganizowana jest w konwencji biblioteki - udostępnia się społeczności żywy księgozbiór.
Do Żywej Biblioteki może przyjść każdy, kto chce poznać nowych, ciekawych ludzi. Akcja umożliwia skonfrontowanie własnych poglądów, opinii dotyczących osób dyskryminowanych z samymi zainteresowanymi. Książki wypożyczamy, żeby zdobyć nową wiedzę lub oderwać myśli od codziennych problemów. Tak jest także tutaj, w Żywej Bibliotece. Różnica jest tylko jedna - książkami są ludzie, a ich treścią - codzienność tych ludzi. Każdy zainteresowany może te historie „przeczytać”, a następnie o nich podyskutować i zweryfikować swoje wyobrażenia oraz postawy. Zdarza się, że niektórym ludziom odmawia się ich praw ze względu na ich pochodzenie, kolor skóry lub przekonania.

^ początek strony

Przydatne odnośniki

^ początek strony

Materiały dodatkowe

^ początek strony

Archiwum