e-Biblioteka policjanta prewencji - Biblioteka oraz wydawnictwa - Szkoła Policji w Słupsku

Biblioteka oraz wydawnictwa

e-Biblioteka policjanta prewencji

Psychospołeczne aspekty funkcjonowania policjantów pełniących służbę poza granicami kraju.
Agnieszka Hanak, Anna Niezabitowska

Główny adresat opracowania to kadra dowódcza policjantów pełniących służbę poza granicami kraju, szczególnie w ramach kontyngentów policyjnych, oraz policjanci na co dzień kierujący grupą. Autorki poruszają takie zagadnienia, jak: umiejętności kształtowania grupy, sposoby działania w odmiennym kulturowo środowisku, wpływ stresu na funkcjonowanie psychofizyczne osoby, w tym na możliwość pojawienia się symptomów samobójczych.
Wartość tekstu podkreślają tabele i schematy obrazujące m.in. wpływ etnocentryzmu na proces dehumanizacji, poziomy świadomości kulturowej czy obszar możliwości profilaktycznych a obszar wiedzy o zamachu samobójczym.

pobierz plik (.PDF 0,5 MB)

Bibliote...

   

Taktyczno-techniczne aspekty uzbrojenia oddziałów i pododdziałów Policji prewencji.
Artur Duszak, Marcin Milde, Krzysztof Piasecki

Materiał zawiera między innymi informacje dotyczące technicznych środków wzmocnienia, takich jak ręczny miotacz pieprzu, uniwersalny granat łzawiący, ręczna wyrzutnia granatów łzawiących, hydromil, armatki wodne. Jest on przeznaczony głównie dla policjantów kursu specjalistycznego – instruktorów technicznych środków wzmocnienia oraz policjantów kursu specjalistycznego pełniących służbę w jednostkach Policji w ramach kontyngentów policyjnych. Mogą z niego korzystać również słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego chcący poszerzać wiedzę w zakresie uzbrojenia oddziałów i pododdziałów Policji prewencji.

pobierz plik (.PDF 5,7 MB)

 Bibliote...
   

Podstawowe zasady użytkowania broni palnej krótkiej.
Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik, Sebastian Szadzewicz, Grzegorz Winnicki

Materiał, opracowany w Zakładzie Wyszkolenia Strzeleckiego, jest przeznaczony głównie dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, ale z powodzeniem może służyć każdemu policjantowi. Jest to kompendium wiedzy w zakresie aspektów szkolenia strzeleckiego, takich jak: bezpieczeństwo, elementy teorii strzału, rodzaje broni palnej krótkiej i nabojów do niej, elementy mające wpływ na skuteczne oddanie strzału oraz podstawowe elementy taktyki strzeleckiej.
Liczne ilustracje i zdjęcia to nieodzowny element publikacji, która zajmuje ważną pozycję na liście obowiązujących materiałów szkoleniowych.

pobierz plik (.PDF 3,5 MB)

Bibliote...
   

Kontrola pobytu cudzoziemców w Polsce.
Kazimierz Tatara

Problem kontroli legalności pobytu cudzoziemców, obywateli państw Unii Europejskiej i członków ich rodzin w Polsce w ciągu ostatnich lat nabrał szczególnego znaczenia. Wiele kwestii wymaga omówienia.
Opracowanie wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, porusza m.in. zagadnienia związane z dokumentami wydawanymi obywatelom państw trzecich, pobytem cudzoziemców w ramach ruchu bezwizowego i wizowego czy w ramach małego ruchu granicznego.

Pozycja dostępna wyłącznie w czytelni Bibilioteki Szkoły Policji.

Bibliote...
   

Umiejętność negocjacji w służbie prewencyjnej.
Alina Majchrzak

W służbie policjantów pracujących na pierwszej linii ważne jest podejmowanie szybkich i dobrych decyzji w pierwszej chwili, na miejscu zdarzenia. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy ktoś będzie manifestował próbę samobójstwa lub będzie chciał je popełnić. Jeżeli policjanci zostaną wysłani na takie zdarzenie – będą musieli podjąć działania zmierzające do ratowania życia osoby. Ich pierwszy z nią kontakt determinuje dalszy tok interwencji.
Niniejsza publikacja traktuje m.in. o tym, że rozpoznanie sytuacji i umiejętne rozpoczęcie rozmowy to umiejętności, które mogą zapobiec próbie samobójczej.

pobierz plik (.PDF 168 kB)

Bibliote...
   

Policja w systemie zapobiegania przemocy w rodzinie.
Damian Kwiatkowski

„Przemoc bezpośrednio dotyka najbardziej osobistą sferę naszego życia, życia rodzinnego, a utarte stereotypy, tradycjonalizm, przyzwyczajenie, że jest czymś normalnym, oraz nieodpowiednie modelowanie wychowawcze, a więc przekazywane wzorce, przyczyniają się do niewłaściwego rozpoznawania tej problematyki przez odpowiednie organy, które powinny chronić ofiary i edukować jej sprawców” [ze wstępu].
Opracowanie omawia m.in., czym jest przemoc w rodzinie, jakie czynności należy podjąć podczas interwencji, a także, jaki jest udział Policji w przy uruchomieniu procedury „Niebieskiej Karty”.

pobierz plik (.PDF )

Bibliote...

Zadania Policji w sytuacjach kryzysowych.
Marian Batóg, Ireneusz Charko, Krzysztof Nowicki

„Policja jako formacja, której głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa obywatelom, jest ważnym ogniwem w polskim systemie reagowania na zdarzenia, które mogą stanowić poważne zagrożenie życia i zdrowia ludzi i ich mienia, a także zagrożenia środowiska, ważnych obiektów i instytucji” [z zakończenia].
Publikacja w szerokim zakresie omawia udział Policji w sytuacjach kryzysowych, obejmując takie zagadnienia, jak: katastrofy naturalne i awarie techniczne, odblokowanie budynku, terroryzm, imprezy masowe.

Pozycja dostępna wyłącznie w czytelni Bibilioteki Szkoły Policji.

Bibliote...
   

Dokumentowanie czynności policjanta pionu prewencji. Wybrane przepisy i przykładowa dokumentacja.
Grzegorz Awsiukiewicz

Publikacja jest oparta na przepisach regulujących wykonywanie obowiązków podczas służby patrolowej oraz zawiera przykłady dokumentacji. Czytelnik w toku lektury ma więc możliwość zapoznania się zarówno z przepisami, jak i ze sposobami sporządzania podstawowych dokumentów (protokół, notatka służbowa itp.). Główne zagadnienia publikacji dotyczą m.in. legitymowania, zatrzymania, kontroli osobistej.
Opracowanie jest skierowane do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w szkołach i ośrodkach szkolenia Policji, korzystających z uprawnień w zakresie stosowania prawnych form działania Policji.

pobierz plik (.PDF 1,3 MB)

Bibliote...
   

Podstawowe wiadomości o pistoletach maszynowych będących w uzbrojeniu polskiej Policji.
Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik

„Pistolety maszynowe należą do grupy indywidualnej broni palnej strzelającej nabojami pistoletowymi. Dają możliwość skutecznego działania ogniem seryjnym na odległość do 100 m lub ogniem pojedynczym na odległość do 200 m. Zasadniczymi rodzajami prowadzonego ognia dla pistoletów maszynowych są: szybkie strzelanie pojedyncze lub ogień krótkimi seriami” [ze wstępu]. Więcej informacji na temat pistoletów maszynowych aktualnie wykorzystywanych przez polską Policję (m.in. zasady ich działania, systemy prowadzenia ognia, systemy zabezpieczeń, budowa) można znaleźć w niniejszym opracowaniu.

pobierz plik (.PDF 6,4 MB)

Bibliote...
   

Środki oddziaływania wychowawczego. Postępowanie mandatowe. Zasady postępowania i dokumentowania czynności.
Dariusz Sochacki

Celem opracowania jest przybliżenie podstawowych informacji związanych z zastosowaniem środków oddziaływania wychowawczego, postępowania mandatowego i niektórych czynności dowodowych prowadzonych bezpośrednio po ujawnieniu wykroczenia, niezbędnych do wykonania w celu zabezpieczenia śladów i dowodów popełnionego wykroczenia. Opracowanie omawia m.in. rodzaje mandatów, algorytmy czynności przy stosowaniu środków oddziaływania wychowawczego, algorytm czynności nakładania mandatu karnego i algorytm czynności w przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego. W końcowej części zamieszczone są załączniki – wzory prawidłowego wypełniania dokumentów.

pobierz plik (.PDF 1 MB)

Bibliote...
   

Postępowanie policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
Arkadiusz Gliszczyński

Jak wskazują statystyki, liczba czynów karalnych popełnianych przez nieletnich z roku na rok rośnie. Na przykład odnotowano wzrost liczby przestępstw spowodowania uszczerbku na zdrowiu, udziału w bójkach, pobiciach i zgwałceniach. Rodzaj popełnianych czynów karalnych wskazuje na pogłębiającą się brutalizację zachowań młodzieży. Opracowanie przedstawia m.in. ewolucję przepisów prawa karnego dotyczącego nieletnich, skupiając się przede wszystkim na Zarządzeniu nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.

Pozycja dostępna wyłącznie w czytelni Bibilioteki Szkoły Policji.

Bibliote...
   

Kontakt policjanta z dziennikarzem na poziomie podstawowym.
Lucjan Dankowski

Policjanci wykonując swoje zadania, mogą mieć kontakt z dziennikarzami zbierającymi informacje z zamiarem opublikowania ich. W opracowaniu opisano akty prawne regulujące działalność prasowo-informacyjną w Policji, określono cele tej działalności oraz zawarto wskazówki, w jaki sposób przygotować się do współpracy z dziennikarzem i formułować komunikaty. Zawarte treści znacznie wykraczają poza program kursu podstawowego, dlatego mogą z niego korzystać wszyscy policjanci zajmujący się kontaktem z przedstawicielami środków masowego przekazu.

pobierz plik (.PDF 240 kb)

Bibliote...
   

Kształtowanie wizerunku Policji w mediach.
Marta Grzybowska

Wzbudzanie zaufania do Policji i poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie oraz troska o to, by jej odbiór był prawdziwy i rzetelny, to w głównej mierze zadania dzielnicowych, którzy mają największy kontakt ze społeczeństwem lokalnym poprzez relacje z nim.
Niniejsza pozycja jest skierowana właśnie do słuchaczy kursu specjalistycznego dzielnicowych. Dotyczy m.in. komunikacji interpersonalnej, reakcji na krytykę i pochwały oraz sposobu oddziaływania na odbiorcę.

pobierz plik (.PDF 157 kb)

Bibliote...
   

Łączność radiotelefoniczna w Policji. Wybrane zagadnienia.
Jarosław Makowski


Łączność radiotelefoniczna jest tylko jednym ze sposobów łączności, jakie wykorzystuje Policja, wykonując swoje zada-nia służbowe. Dzięki niej funkcjonuje dwustronna komunikacja radiowa między jednostką a funkcjonariuszem w terenie.
Niniejsze opracowanie omawia między inymi podstawowe pojęcia i zasady prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej oraz typy i rodzaje radiotelefonów. Zaletą jest zamieszczenie instruktarzu obsługi radiotelefonów wzbogaconego ilustracjami.

Pozycja dostępna wyłącznie w czytelni Bibilioteki Szkoły Policji.

Bibliote...
   

Sprawdzenia prewencyjne w: KSIP WWW.
Tomasz Janeczek, Waldemar Włodarczyk

Krajowy System Informacyjny (KSIP) jest zestawem centralnych zbiorów informacji utworzonym w celu spełniania ocze-kiwań poszczególnych służb, dotyczących dostępu do informacji i zakresu otrzymywanych danych oraz zarządzania nimi. Mogą z niego korzystać wszystkie służby Policji uprawnione w zakresie niezbędnym do realizacji zadań. Opracowanie omawia m.in. sposoby sprawdzania osób, pojazdu, dokumentu i rzeczy.

Pozycja dostępna wyłącznie w czytelni Bibilioteki Szkoły Policji.

Bibliote...
   

Zastosowanie rozwiązań informatycznych w służbie - Ekran Dyżurnego.
Tomasz Janeczek

Aplikacja Ekran Dyżurnego stanowi narzędzie umożliwiające dostęp do informacji zawartych w bazie KSIP. Korzystają z niej głównie dyżurni jednostek Policji, gdyż pozwala ona m.in. na wykonywanie sprawdzeń przez operatora w imieniu innych funkcjonariuszy i automatyczne generowanie legitymowania po każdym sprawdzeniu oraz umożliwia zdefiniowa-nie patroli. Opracowanie w zwięzłej formie wskazuje zasady korzystania z tej formy aplikacji.

Pozycja dostępna wyłącznie w czytelni Bibilioteki Szkoły Policji.

Bibliote...
   

Ruch drogowy w pytaniach i odpowiedziach.
Jarosław Tuliszka

Opracowanie jest przeznaczone dla słuchaczy kursów podstawowych. Jego treść stanowią pytania i odpowiedzi z zakresu programu nauczania, m.in. podstaw ruchu drogowego, pełnienia służby na drogach, zatrzymywania dokumentów, blokowania kół, kontroli uczestników ruchu drogowego. Jest to materiał umożliwiający indywidualne sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy.

Pozycja archiwalna.

Zeszyt 33
   

Policjant wobec ofiary przestępstwa.
Anna Niezabitowska

Problem ofiary z punktu widzenia służby prewencji nie należy do najczęściej poruszanych tematów w publikacjach o typowo policyjnym charakterze, dlatego warto zapoznać się z niniejszym opracowaniem. Dotyczy ono przede wszystkim osoby ofiary (jej potrzeb emocjonalnych) oraz zadań policjanta związanych z postępowaniem wobec niej. Zaletą publikacji jest wyszczególnienie w treści omawianych pojęć, zamieszczenie pytań kontrolnych po każdej większej partii materiału i schematów oraz umieszczenie słowniczka pojęć i załącznika - Polskiej Karty Praw Ofiary. Taka konstrukcja opracowania niewątpliwie ułatwia właściwy odbiór treści i wspomaga jej opanowanie.

pobierz plik (.PDF 0,29 MB)

Biblioteka Policjanta Prewencji
   

Dzielnicowy w służbie społeczeństwu. Poradnik dla policjantów realizujących zadania na stanowisku dzielnicowego.
Arkadiusz Gliszczyński

Publikacja porusza problematykę organizacji pracy dzielnicowego i metod wykonywania przez niego zadań. W zakres omawianych zagadnień wchodzi m.in. rozpoznanie osobowe, rozpoznanie terenowe i dokumentowanie czynności służbowych. Ważnym aspektem jest wskazanie pracy dzielnicowego zgodnie ze współczesnymi tendencjami zmierzającymi do otwarcia Policji na społeczeństwo.

pobierz plik (.PDF 0,26 MB)

Biblioteka Policjanta Prewencji
   

Wybrane zagadnienia dotyczące legitymowania cudzoziemców oraz legalności ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Maciej Szawelski, Adam Thiel

Wzbudzanie zaufania do Policji i poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie oraz troska o to, by jej odbiór był prawdziwy i rzetelny, to w głównej mierze zadania dzielnicowych, którzy mają największy kontakt ze społeczeństwem lokalnym poprzez relacje z nim.
Niniejsza pozycja jest skierowana właśnie do słuchaczy kursu specjalistycznego dzielnicowych. Dotyczy m.in. komunikacji interpersonalnej, reakcji na krytykę i pochwały oraz sposobu oddziaływania na odbiorcę.

Pozycja archiwalna.

Bibliote...
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

Kary i środki karne.   Marek Banoth

 

Bibliote...        Opracowanie omawia rodzaje oraz funkcje kar występujących w prawie karnym i prawie wykroczeń. Przeznaczone jest głównie dla słuchaczy szkoleń podstawowych.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2014; wyd. II, uzupełnione; ss. 30
pobierz plik (.PDF 28 kB)

 

Ślady osmologiczne.   Ryszard Bączyk

 

Bibliote...        Niniejszy podręcznik powstał z myślą o policjantach rozpoczynających naukę na kursach podstawowych. W sposób przy-stępny wyjaśnia problematykę uregulowań prawnych z zakresu poruszania się na drogach pojazdów i pieszych. W koń-cowej części zawiera pytania kontrolne pomocne w przygotowaniu się do sprawdzianów wiedzy. Natomiast „całość uzu-pełniają rysunki, tabele i zdjęcia, niezbędne dla zilustrowania przedstawianych treści.”

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2011; wyd. I; ss. 24
pobierz plik (.PDF 0,15 MB)

 

Ruch pieszych, zwierząt i pojazdów na drodze.   Jarosław Tuliszka

 

Bibliote...        Niniejszy podręcznik powstał z myślą o policjantach rozpoczynających naukę na kursach podstawowych. W sposób przy-stępny wyjaśnia problematykę uregulowań prawnych z zakresu poruszania się na drogach pojazdów i pieszych. W koń-cowej części zawiera pytania kontrolne pomocne w przygotowaniu się do sprawdzianów wiedzy. Natomiast „całość uzu-pełniają rysunki, tabele i zdjęcia, niezbędne dla zilustrowania przedstawianych treści.”

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2011; wyd. III, poprawione; ss. 88

 

Policja w systemie zapobiegania przemocy wobec dziecka   Damian Kwiatkowski

 

Bibliote...        Ze wstępu: "Rozpoznanie przemocy wobec dziecka to szczególny obowiązek wszystkich osób mających możliwości, zwłaszcza prawne, wglądu w środowisko rodzinne dziecka (...), to obowiązek zawodowy, prawny i moralny, to nie tylko właściwa reakcja i postawa, ale również związane z tym zdarzeniem wsparcie dla ofiary przemocy - dziecka, to także przedsięwzięcia prewencyjne, a więc wyprzedzające, podnoszące świadomość dzieci i ich opiekunów prawnych (...)".

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2010 rok; ss. 40.

 

System Poszukiwawczy Policji w pracy policjanta prewencji.   Tomasz Janeczek

 

Bibliote...        System Poszukiwawczy Policji udostępnia informacje o osobach, pojazdach, dokumentach i rzeczach. Moduł ten może łączyć się z takimi systemami, jak KSIP, SIS, CEPiK, Noe.NET czy REGON. Opracowanie omawia sposoby wykonywania sprawdzeń w danych systemach.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2012 rok; wyd. II; ss. 32.
UWAGA: Ze względu na charakter zawartych informacji jest ono dostępne wyłącznie w bibliotece Szkoły Policji w Słupsku.

 

Moduł PATROL systemu KSIP.   Kazimierz Tatara

 

Bibliote...        Noszone Terminale Mobilne to rodzaj stacji dostępowych pozwalających na samodzielne wykonywanie sprawdzeń w systemach informatycznych. Ich użytkownikami zostali policjanci pionu prewencji. Opracowanie niniejsze przybliża zasady pracy w systemie KSIP, module Patrol.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2012 rok; wyd. II; ss. 41.
UWAGA: Ze względu na charakter zawartych informacji jest ono dostępne wyłącznie w bibliotece Szkoły Policji w Słupsku.

 

Badanie stanu trzeźwości przy użyciu urządzeń kontrolno-pomiarowych. Przykładowa dokumentacja.   Grzegorz Awsiukiewicz, Tomasz Mikulski

 

Bibliote...        Pomimo zmian w represyjności prawa karnego jako próby zwalczania plagi społecznej, jaką jest prowadzenie pojazdów, zwłaszcza mechanicznych stanie nietrzeźwości, zjawisko to w ostatnim okresie nasila się w zastraszającym tempie. Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych kierowców z reguły kończą się poważnymi w skutkach następstwami, w których tracą życie lub zdrowie, często trwale, tysiące ludzi. Ponadto poprzez efektywną prewencję i ściganie Policja powinna sama doprowadzić do sytuacji, w której zmniejsza się liczba koniecznych interwencji z udziałem osób w stanie po spożyciu alkoholu. Właściwe wykonanie tej czynności może przyczynić się do zrealizowania innego ustawowego zadania, a mianowicie wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. w odczuciu społeczeństwa realizacja tego zadania jest wskaźnikiem efektywności pracy Policji. Opracowanie zawiera zbiór zaleceń mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy, którzy będą ustalać stan trzeźwości różnych osób, dokumentować swoje czynności i adekwatnie postępować badanymi osobami.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2016 rok; wyd. VI, poprawione; ss. 76
pobierz plik (.PDF 1,5 MB)

 

Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.   Krzysztof Plumbaum

 

Bibliote...        Niniejszy materiał opracowano w celu zaspokojenia potrzeb związanych przede wszystkim ze zdobywaniem wiedzy i doskonaleniem umiejętności w zakresie użycia środka przymusu bezpośredniego, jakim jest Taser X26. Zdarza się bowiem, że z uwagi na ograniczoną ilość materiałów szkoleniowych oraz brak wiedzy zagadnienia te są realizowane bardzo pobieżnie, a niekiedy nawet wadliwie pomimo jednolitych programów szkolenia policjantów na kursach podstawowych i specjalistycznych. Zadaniem opracowania jest dostarczenie policjantom skondensowanej podstawowej wiedzy dotyczącej ogólnej budowy, przeznaczenia i właściwości bojowych paralizatora elektrycznego Taser 26X, będącego od niedawna na wyposażeniu polskiej Policji.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2015 rok; wyd. I; ss. 48.
pobierz plik (.PDF 3 MB)

 

Środki przymusu bezpośredniego - wybrane zagadnienia.   Robert Stefański

 

Bibliote...        Policyjne szkolenie zawodowe ma na celu przygotowanie funkcjonariusza do właściwego wykonywania obowiązków służbowych i podejmowania interwencji policyjnych w odpowiedni sposób. By ten cel osiągnąć, policjant musi zaznajomić się z wieloma procedurami postępowania, a także poprawnie wykształcić niezbędne umiejętności praktyczne. Jednym z elementów szkolenia każdego policjanta kursu podstawowego jest poznanie zagadnień związanych ze środkami przymusu bezpośredniego ? w szczególności zaś takich aspektów ich stosowania, jak rodzaje, zasady postępowania, przypadki użycia oraz czynności konieczne do wykonania przed użyciem środków przymusu bezpośredniego i po ich użyciu.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2012 rok; wyd. III, poprawione; ss. 55.

 

Pełnienie służby konwojowej  Krzysztof Olejnik

 

Bibliote...        Opracowanie niniejsze skierowane jest głównie do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, ale również może stanowić pomoc dydaktyczną dla słuchaczy odbywających szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego. Poruszono w nim problematykę wydarzeń nadzwyczajnych, do jakich dochodzi w trakcie wykonywania zadań związanych z konwojowaniem osób lub wzmacnianiem konwojów wartości pieniężnych lub muzealiów, wskazując zasady postępowania policjantów w takich sytuacjach. Opracowanie może wspomagać pozalekcyjne przygotowanie się słuchaczy do zajęć programowych ukierunkowanych na proces kształcenia umiejętności policjanta związanych z podjęciem i pełnieniem służby prewencyjnej w Policji.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2014 rok; wyd. IV,poprawione; ss. 42.
pobierz plik (.PDF 0,2 MB)

 

Praktyczne aspekty pełnienia służby patrolowej.   Arkadiusz Gliszczyński

 

Bibliote...        Niewątpliwie jedną z ważniejszych służb Policji jest służba patrolowa. Od sposobu realizacji zadań doraźnych lub pozyskiwania informacji niejednokrotnie zależy ludzkie zdrowie, życie czy ogólnie pojęte bezpieczeństwo publiczne. Niniejsza publikacja w głównej mierze oparta jest na spostrzeżeniach własnych autora, który przedstawił problematykę tej służby z praktycznego punktu widzenia. Ponadto nie powołując się na żadne akty prawne, sprawił, że pozycja ma charakter ponadczasowy.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2011 rok; wyd. III; ss. 31.
pobierz plik (.PDF 0,2 MB)

 

Pełnienie służby patrolowej.   Arkadiusz Gadomski, Sebastian Kamiński

 

Bibliote...        Służba patrolowa stanowi podstawową formę służby prewencyjnej, nastawioną przede wszystkim na zapobieganie występowaniu przestępstw i wykroczeń i polegającą na kontroli miejsc zagrożonych. Publikacja dotyczy m.in. organizacji i sposobu pełnienia służby patrolowej oraz sposobu jej dokumentowania. Autorzy skoncentrowali się na wskazaniu podstaw prawnych realizowanych czynności.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2016 rok; wyd. VI, poprawione; ss. 29.
pobierz plik (.PDF 0,2 MB)

 

Pełnienie służby ochronnej.   Karol Kacejko

 

Bibliote...        Publikacja, skierowana do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, dotyczy organizacji i sposobu pełnienia służby nadzoru nad osobami zatrzymanymi lub doprowadzonymi w celu wytrzeźwienia i umieszczonymi w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Autor porusza w niej także problematykę wydarzeń nadzwyczajnych i zasad postępowania policjantów w takich sytuacjach.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2011 rok; wyd. III; ss. 33.

 

Postępowanie w przypadku zaginięcia osoby.   Ryszard Bączyk, Marcin Jaworski

 

Bibliote...        Sposób i zakres prowadzenia poszukiwania osób zaginionych zależy od wielu czynników, które określają kategorię zaginięcia (ze względu na osobę i powód, np. dzieci, młodzież, osoby starsze; choroba, uprowadzenie, świadome zerwanie kontaktów z bliskimi). Opracowanie niniejsze określa m.in. charakter postępowania policjanta w takich przypadkach. W części końcowej znajdują się wzory dokumentów wskazujące sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej czynności poszukiwawczych (m.in. wzór zawiadomienia o zaginięciu osoby, potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby).

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2015 rok; wyd. II, poprawione; ss. 34.
pobierz plik (.PDF 1 MB)

 

Algorytm postępowania z NN osobą.   Marcin Jaworski, Piotr Krzeszowski

 

Bibliote...        Osoba o nieustalonej tożsamości to osoba, której danych personalnych nie można ustalić z powodu jej choroby lub celowego zatajania tożsamości. Zadaniem policjanta jest podjąć czynności identyfikacyjne z chwilą ujawnienia takiej osoby oraz odpowiednio je udokumentować. Opracowanie omawia m.in. zakres i charakter tych czynności.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2016; wyd. II, poprawione; ss. 28

UWAGA: Ze względu na charakter zawartych informacji wydawnictwo jest dostępne wyłącznie w bibliotece Szkoły Policji w Słupsku.

 

 

 

Znaki i sygnały drogowe.   Jarosław Tuliszka

 

Bibliote...        Wśród wielu kierowców panuje przekonanie, że doskonale znają znaki drogowe. Okazuje się jednak, że zmiany przepisów i pojawianie się nowych znaków zacierają ich znaczenie, a przez to znajomość. w celu poszerzenia wiedzy, zwłaszcza policjantów rozpoczynających naukę na kursach podstawowych, powstało niniejsze opracowanie. Autor skupił się w nim na zaprezentowaniu takich znaków i sygnałów drogowych, w związku z którymi mogą być popełniane wykroczenia, czyli znakach zakazu i nakazu, do egzekwowania których zobowiązany jest policjant pełniący służbę na drodze.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2011; wyd. III; ss. 74

 

Zatrzymywanie dokumentów, usuwanie i przemieszczanie pojazdów oraz blokowanie kół. Sławomir Duszyński

 

Bibliote...        Zadania Policji związane ze służbą na drogach to m.in. czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie. w ramach tych czynności policjant ma prawo np. za-trzymać dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem albo usunąć lub przemieścić pojazd. Czynności te regulują odpowiednie przepisy prawne. Warto pamiętać, że posiadanie umiejętności ich właściwego wy-konania oraz wiedzy w zakresie podstaw prawnych i faktycznych przyczynia się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2019; wyd. IX, poprawione; ss. 25
pobierz plik (.PDF 1,2 MB)

 

Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego.   Krzysztof Ślusarz

 

Bibliote...         Policjant pełniąc służbę na drogach, często ma do czynienia z różnymi zdarzeniami drogowymi, musi się więc do nich odpowiednio przygotować. Zdarzenia wymagają umiejętności np. zabezpieczania miejsca wy-padku drogowego, regulacji ruchem wahadłowym czy prawidłowego dokumentowania czynności wykonanych na miejscu kolizji drogowej. Niniejsza publikacja dostarcza informacji niezbędnych do wykonywania tych i innych zadań związanych ze służbą na drogach oraz wyjaśnia m.in. co to jest wypadek drogowy, osoba ciężko ranna, kolizja drogowa.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2016; wyd. V, poprawione; ss. 25
pobierz plik (.PDF 3 MB)

 

Kontrola osobista.   Grzegorz Babieracki

 

Bibliote...         Kontrola osobista, mimo że jest jedną z podstawowych czynności policjanta prewencji, często budzi wątpliwości interpretacyjne m.in. ze względu na brak opracowań. Niniejsza pozycja stanowi próbę usystematyzowania zagadnień związanych z kontrolą osobistą, sprawdzeniem osoby i przeszukaniem, gdyż te czynności mogą budzić trudności z ich rozgraniczeniem. Treść obejmuje takie zagadnienia, jak: podstawy prawne, zasady, procedury i dokumentowanie kontroli osobistej oraz postępowanie z ujawnionymi przedmiotami zabronionymi.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2010; wyd. II, poprawione; ss. 33
Materiał w trakcie aktualizacji

 

Legitymowanie.   Maciej Szawelski, Adam Thiel

 

Bibliote...        Czynnością najczęściej wykonywaną w służbie policyjnej jest legitymowanie, czyli ustalenie lub potwierdzenie tożsamości oraz innych danych osoby na podstawie posiadanych przez nią dokumentów. z czynnością tą łączą się takie pojęcia, jak: tożsamość osoby, dane personalne osoby, dodatkowe dane. Legitymowanie określane z pozoru jako czynność łatwa w rzeczywistości wymaga od przeprowadzających je policjantów zachowania specjalnych zasad bezpieczeństwa. o tym i innych zasadach postępowania (np. sposobach postępowania z osobami nieposiadającymi dokumentów lub których tożsamości nie można ustalić) traktuje niniejsza publikacja.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2016; wyd. VIII, poprawione; ss. 30
pobierz plik (.PDF 4,4 MB)

 

Zatrzymanie osoby.  Beata Jagielska, Alina Majchrzak, Agata Tabor-Dzikoń

 

Bibliote...         W służbie policjantów prewencji niemal codziennie dochodzi do zatrzymania osoby. Uprawnienie to ingeruje w prawo do wolności obywatela gwarantowane przez Konstytucję RP, dlatego powinno być wykonywane umiejętnie. Bardzo ważna jest zatem znajomość wszelkich uregulowań prawnych w tym zakresie. w niniej-szej publikacji czytelnik znajdzie obok zasadniczej treści (omawiającej m.in. rodzaje zatrzymania osoby, prawa osoby zatrzymanej, taktykę zatrzymywania osób) podstawy prawne, co powinno pomóc w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości związanych z tą problematyką.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2016 wyd. VII, poprawione; ss. 26
pobierz plik (.PDF 0,3 MB)

 

Oględziny miejsca zdarzenia.   Henryk Grzywna

 

Bibliote...         W zamyśle autora odbiorcami publikacji są słuchacze kursu zawodowego podstawowego. Głównym celem opracowania jest pomóc im w aktywnym uczestniczeniu w zajęciach, a dzięki pytaniom kontrolnym także w dokonaniu własnej oceny posiadanej wiedzy. Zakres zagadnień obejmuje m.in. kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia, podstawy prawne, cele i zasady przeprowadzania oględzin, w tym etapy i fazy oględzin, oraz zasady ich dokumentowania. Naukę powinny wspomóc wyjaśnienia licznych pojęć: oględzin, śledczego badania miejsca zdarzenia, szkicu kryminalistycznego i in. oraz układ treści - zgodny z obowiązującym programem nauczania.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2015; wyd. VI, poprawione; ss. 34
pobierz plik (.PDF 0,3 MB)

 

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu oględzin.   Artur Sanecki

 

Bibliote...         Ważną, aczkolwiek nie zawsze docenianą czynnością wykonywaną na miejscu zdarzenia, jest jego zabezpieczenie do czasu oględzin. Prawidłowe zabezpieczenie obszaru, na którym powstały ślady kryminalistyczne, pozwala na uzyskanie obszernego materiału dowodowego i umożliwia bardziej szczegółowe wyjaśnienie sprawy. "Niniejszy materiał przedstawia czynności zabezpieczające miejsce zdarzenia, ich podstawy prawne i zasady dokumentowania" [ze wstępu]. Mogą z niego korzystać słuchacze różnych kursów.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2013; wyd. IV, poprawione; ss. 22
pobierz plik (.PDF 0,5 MB)

 

Podstawowe wiadomości o pistoletach będących w uzbrojeniu polskiej Policji.  Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik

 

Bibliote...        "Pistolety należą do grupy ręcznej broni palnej, którą można obsługiwać jedną ręką. Jest to broń krótka, samopowtarzalna, powtarzalna lub jednostrzałowa o jednej komorze nabojowej, zasilana nabojami z wymiennego lub stałego magazynka, mieszczącego średnio od 4 do 20 nabojów" [cytat pochodzi z publikacji, s. 7]. Broń ta stanowi podstawowe uzbrojenie polskiej Policji. Autorzy omawiają takie typy pistoletów, jak: 9 mm pistolet wz. 1964, 9 mm pistolet wz. 1983, 9 mm pistolet Glock 17, Glock 19 i Glock 26 oraz 9 mm pistolet Walther P-99 AS. Zadaniem publikacji jest m.in. usystematyzowanie wiedzy z zakresu budowy broni, zapoznanie z danymi techniczno-użytkowymi i porównanie określonych jednostek broni. Jest ona skierowana do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2012; wyd. III; ss. 24
pobierz plik (.PDF 3 MB)

 

Regulaminowy policjant prewencji. Krzysztof Nowicki

 

Bibliote...        Praca policjanta jest służbą, w której dyscyplina i obowiązek postępowania zgodnie z regulaminem stają się podstawą codziennego wykonywania zadań i obowiązków. Ważna dla tej formacji jest dobra prezencja, sposób bycia i wypowiedzi. Zewnętrzne przejawy obecności policji w społeczeństwie mają istotne znaczenie, gdyż niejednokrotnie decydują o zaufaniu do niej. Warto zatem dokładnie wiedzieć, jakie powinno być zachowanie policjanta w odpowiednich sytuacjach, jak należy oddawać honory, składać meldunek czy uczestniczyć w konkretnych formach życia społeczeństwa, np. w czasie mszy św. o tym i innych jeszcze zagadnieniach (o etyce zawodowej, ceremoniale policyjnym) traktuje niniejsza publikacja, którą autor poleca szczególnie policjantom na początkowym etapie służby.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2011; wyd. III, poprawione; ss. 30

 

Wprowadzenie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.  Jarosław Tuliszka.

 

Bibliote...         Z myślą o młodych adeptach sztuki policyjnej, a zwłaszcza o słuchaczach kursów podstawowych Szkoły Policji w Słupsku powstało niniejsze opracowanie. Jego celem jest ułatwienie nauki podstaw ruchu drogowego, a głównym zadaniem - przybliżenie problematyki utrzymania porządku i bezpieczeństwa na drogach. Dużo miejsca poświęcono omówieniu wybranych definicji ustawowych objętych programem nauczania. Ponadto opracowanie uwzględnia budowę ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz trzy podstawowe zasady ruchu drogowego: zasadę ostrożności, zasadę ograniczonego zaufania oraz zasadę hierarchii ważności znaków i sygnałów drogowych. Całość opatrzono ilustracjami.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2011; wyd. V, poprawione; ss. 41

 

Pełnienie służby na drogach. Piotr Sochacki

 

Bibliote...         Materiał zawiera najistotniejsze zagadnienia dotyczące dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem i używania go oraz jego cech identyfikacyjnych. Oparty jest w głównej mierze na przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Policji oraz zarządzenia nr 609 komendanta głównego Policji. w samodzielnej nauce przydatne będą inne akty prawne, których wykaz znajduje się w końcowej części materiału. Spośród wielu zagadnień warto zwrócić szczególną uwagę np. na zabezpieczenia prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego przed sfałszowaniem, zakres danych z dokumentów podlegających weryfikacji czy rodzaje tablic rejestracyjnych.
Treści publikacji są zgodne z programem nauczania realizowanym na kursie zawodowym podstawowym w Szkole Policji w Słupsku.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2012; wyd. III, poprawione; ss. 51
Materiał w trakcie aktualizacji

 

Kontrola drogowa.  Jarosław Tuliszka

 

Bibliote...        Wiedzą z kontroli drogowej powinni się wykazać wszyscy policjanci, mimo że służbę na drodze pełnią policjanci ruchu drogowego. Uzasadnia to fakt, że inni policjanci również są do niej uprawnieni, choć w mniejszym zakresie. Zawartość publikacji stanowią najważniejsze zagadnienia, m.in. dokumentowanie kontroli drogowej, zasady wyboru miejsca do zatrzymania pojazdu, zasady podchodzenia do zatrzymanego pojazdu, czynności kontrolne. Czytelnik dowie się też, jak zachować bezpieczeństwo własne i uczestników ruchu drogowego w czasie kontroli oraz jakie są zasady i sposoby wydawania poleceń i sygnałów do zatrzymania pojazdu.
Niniejsza publikacja skierowana jest głównie do słuchaczy kursów podstawowych w szkołach Policji i policyjnych ośrodkach szkolenia. Forma i dopasowanie do treści programowych kursu nadają jej charakter podręcznikowy.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2011; wyd. III; ss. 44