Jak trafić do Szkoły Policji ? - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Jak trafić do Szkoły Policji ?

Do Szkoły Policji w Słupsku nie można trafić wprost z "cywila". Zajęcia na szkoleniu zawodowym podstawowym i kursach doskonalenia zawodowego organizowane są wyłącznie dla policjantów. Choć charakter i struktura Szkoły przypomina uczelnie akademicką, to droga do niej jest zupełnie inna, niż w przypadku cywilnej placówki.

Osoba, która chce wstąpić do Policji wypełnia odpowiednie dokumenty i osobiście składa je w Komendzie Wojewódzkiej, na terenie działania której mieszka. W niektórych województwach jest to także możliwe w Komendach Miejskich i Powiatowych.
W pierwszej kolejności ocenia się czy dokumenty wypełnione są prawidłowo, a następnie z kandydatem przeprowadzana jest rozmowa wstępna. W następnej kolejności dokonuje się sprawdzenia danych zawartych w kwestionariuszu. Po zakończeniu tych czynności rozpoczyna się tak zwany etap szkolny, odbywa się on w Szkołach Policji.

Podczas etapu szkolnego kandydaci zdają testy. W pierwszej części rozwiązują test z wiedzy ogólnej składający się z 40 pytań. Tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie. W drugiej części kandydaci przystępują do testu ze sprawności fizycznej. Polega on na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta i 41 sekund. Normy czasowe jak i wymagania przy poszczególnych zadaniach są takie same w przypadku kobiet i mężczyzn.
Oprócz słupskiej Szkoły Policji takie same testy organizowane są w pozostałych policyjnych Szkołach: w Katowicach, Legionowie, Pile i Szczytnie.

Następne etapy to test psychologiczny i rozmowa kwalifikacyjna. Każda część postępowania posiada ocenę punktową. Wobec kandydata prowadzone jest też postępowanie sprawdzające, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych.
Ostatnim etapem jest ocena stanu zdrowia kandydata przez komisję lekarską.

Po pozytywnym zakończeniu procedury doborowej kandydat na policjanta składa policyjne ślubowanie.

Początek policyjnej służby to właśnie złożenie ślubowania, połączone z wręczeniem aktu nominacyjnego na pierwszy stopień - posterunkowego. Nowo przyjęty policjant kierowany jest na prawie 7-miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze Szkół Policji.
Po - zakończonym wynikiem pozytywnym - egzaminie końcowym, policjant trafia jednego z Oddziałów Prewencji Policji, które zlokalizowane są w największych miastach Polski. Absolwenci pełnią tam służby w ciągu 53 dni. Dopiero po tym okresie, wyszkolony policjant, wraca do swojej macierzystej jednostki i rozpoczyna normalną służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.Opis procedury doborowej na przykładzie
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.