Konwencja o Ochronie Praw Człowieka - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

Specjalny list poświęcony 25 rocznicy przystąpienia do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odczytano na apelu porannym w obecności całego stanu słuchaczy.

Celem twórców Konwencji było stworzenie zbiorowego systemu ochrony praw człowieka w oparciu o prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1948 roku. W preambule czytamy między innymi:
Potwierdzając swoją głęboką wiarę w te podstawowe wolności, które są fundamentem sprawiedliwości i pokoju na świecie i których zachowanie opiera się głównie z jednej strony na rzeczywiście demokratycznym ustroju politycznym, z drugiej na jednolitym pojmowaniu i wspólnym poszanowaniu praw człowieka, do których się one odwołują; Zdecydowane jako Rządy Państw europejskich działających w tym samym duchu i posiadających wspólne dziedzictwo ideałów i tradycji politycznych, poszanowania wolności i rządów prawa, podjąć pierwsze kroki w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw wymienionych w Powszechnej Deklaracji…”.

Dbanie o przestrzeganie standardów ochrony praw człowieka przez Policję i w Policji stanowi bardzo ważny element działania naszej służby i wynika z przepisów prawa, w tym również z §4 Zasad etyki zawodowej policjanta:
Policjant we wszystkich swoich działaniach ma obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, w szczególności wyrażający się w:
- respektowaniu prawa każdego człowieka do życia,
- zakazie inicjowania, stosowania lub tolerowania tortur bądź nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Sposób, w jaki policjanci postępują wobec ludzi z poszanowaniem praw człowieka przekłada się również bezpośrednio na wizerunek społeczny naszej instytucji, szacunek dla niej, zaufanie i chęć współpracy społeczeństwa z Policją na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.