Rzecznicy dyscyplinarni z dzielnicowymi - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Rzecznicy dyscyplinarni z dzielnicowymi

Dobiegły końca kolejne specjalistyczne edycje kursów dla dzielnicowych i policjantów pełniących funkcje oskarżycieli publicznych. Uczestnictwo w tego rodzaju kursach pozwala ugruntować posiadaną już wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności.

W szkoleniu dla rzeczników dyscyplinarnych udział wzięli policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Łodzi, Szczecinie i Wrocławiu. Pierwsze dwa dni - w części teoretycznej - uczestnicy kursu zapoznawali się z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Policji, odpowiedzialnością karną, przepisami dotyczącymi zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych oraz zwolnienia ze służby. Poznali przebieg czynności wyjaśniających, czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym oraz przebieg postępowania odwoławczego.

W kolejnych dniach szkolenia - w części praktycznej – policjanci dokonywali analizy akt postępowań dyscyplinarnych pod kątem komplementarności czynności dowodowych oraz ewentualnych błędów i uchybień. Następnie na  podstawie przygotowanych założeń, sporządzali treść zarzutu wraz z  kwalifikacją prawną oraz sporządzali projekty: postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, sprawozdania z postępowania dyscyplinarnego i projekt orzeczenia. 

Na kursie specjalistycznym dla dzielnicowych omawiane były między innymi zadania dzielnicowego, obowiązki kierownika rewiru dzielnicowych i organizacja służby dzielnicowego na podstawie Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych.
Dzielnicowi na zajęciach z prawa, na podstawie założeń przygotowanych przez wykładowców oraz na podstawie zdarzeń wskazanych przez nich samych, dokonywali kwalifikacji prawnej. Przedstawione i omówione zostały  przestępstwa i wykroczenia nie tylko z kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, ale również i z ustaw szczególnych, które najczęściej występują w służbie dzielnicowego.

Na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, dzielnicowi poznali uregulowania w zakresie współpracy Policji z sądem i prokuraturą w zakresie ujawniania i zwalczania demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich. Na podstawie założeń sporządzali dokumentację: notatkę urzędową  i protokół zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego oraz notatkę urzędową i poświadczenie odbioru nieletniego zagrożonego demoralizacją.

Ponadto w ramach zagadnienia „Postępowanie przygotowawcze”, słuchacze sporządzali protokoły: między innymi protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia  o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka zawiadamiającego i wniosek o ściganie, protokół przesłuchania świadka oraz protokół przyjęcia ustnej skargi z oskarżenia prywatnego, protokół oględzin rzeczy i miejsca.

Dzielnicowi w swojej służbie najwięcej interwencji realizują w związku z przemocą domową, sporami sąsiedzkimi, czynami niedozwolonymi itp. Podczas zajęć poznali podstawy prawne, a następnie kształcili umiejętności w zakresie budowania otwartości, zaufania wśród społeczeństwa  oraz umiejętnego  rozwiązywania problemów  sąsiedzkich.